02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl


Centralna Ciepłownia Miejska "Zawiercie"

Sterownik modułowy MCS68 został zastosowany w sterowni ciepłowni miejskiej w Zawierciu. System po raz pierwszy zainstalowano w roku 1993 w oparciu o sterowniki MCS52. 10 sterowników obsługiwało: 4 kotły węglowe WR25, stację odgazowywania wody, stację mieszania wody. Jeden kocioł obsługiwany był przez dwa sterowniki MCS52.

W roku 1996 system MCS52 został zastąpiony nowym systemem MCS68. Zmniejszono ilość sterowników przy zachowaniu tej samej liczby sygnałów. Dodano zdalny nadzór nad pracą wymienników ciepła.

Aktualnie pracuje 7 sterowników . Każdy węzeł sterowania obsługuje pojedynczy sterownik.

Struktura sterowania składa się z następujących węzłów: 4x kocioł WR25, stacja odgazowywania wody, stacja mieszania wody, stacja kontroli pracy wymienników ciepła zainstalowanych na terenie miasta. Informacje o pracy systemu wyświetlane są na czterech stacjach wizualizacyjnych. Wyświetlane informacje zostały pogrupowane w następujący sposób:

stacja nr 1 (mistrza zmianowego) wyświetla informacje z wszystkich obiektów
stacja nr 2 (palacza) wyświetla informacje z kotła nr 1 i 2 oraz węzła odgazowywacza
stacja nr 3 (palacza) wyświetla informacje z kotła nr 3 i 4 oraz węzła mieszania wody
stacja nr 4 (rejestracyjna) prowadzi rejestrację pracy wszystkich obiektów oraz wyświetla stan pracy miejskich wymienników ciepła.

Z każdej stacji operatorskiej można wydać systemowi polecenia dotyczące pracy obiektu (zgodnie z definicją przeznaczenia). Dodatkowo stacja rejestracyjna udostępnia dane bieżące oraz zarejestrowane do lokalnej sieci komputerowej. Na dowolnym komputerze podłączonym do sieci można obserwować pracę systemu cieplnego, przenosić zarejestrowane dane do innych systemów archiwizacji i obróbki danych. (np. Excel). Z poziomu sieci nie można wydawać poleceń sterujących pracą obiektu . Funkcja ta jest zarezerwowana wyłącznie dla stacji operatorskich.

Sterownik MCS68 dla każdego kotła wykonuje następujące akcje:

1. Regulacja mocy cieplnej kotła.
2. Kontrola parametrów bieżących kotła
3. Sterowanie synoptyką na sterowni.

W ramach regulacji mocy cieplnej sterownik prowadzi następujące regulacje:

a. regulacja podciśnienia w komorze spalania
b. regulacja ciśnienia podmuchowego
c. regulacja prędkości rusztów
d. regulacja zawartości tlenu w spalinach
e. kontrola parametrów wody obiegowej
f. kontrola temperatur i ciśnień wewnątrz kotła
g. zadawanie mocy kotła w oparciu o aktualne warunki pogodowe
h. bilansowanie wyprodukowanej energii cieplnej
i. bilansowanie ilości zużytego węgla

W ramach kontroli parametrów pracy kotła system sprawdza utrzymanie wartości sygnałów w zadanych przedziałach. W przypadku odstępstwa następuje sygnalizacja optyczna i akustyczna. Wszystkie stany bieżące i awaryjne są rejestrowane przez stację operatorską. Zarejestrowane parametry są przechowywane przez okres jednego roku. Analizę zarejestrowanych parametrów można prowadzić za pomocą wykresów, tabel wartości parametrów, raportów stanów awaryjnych. Po przeniesieniu danych do arkuszy kalkulacyjnych można wykonywać dowolne zestawienia.

W ramach sterowania synoptyki system umożliwia komunikację poprzez pulpit operatorski podłączony bezpośrednio do sterownika, oraz wysterowuje punkty świetlne zgodnie z bieżącą sytuacją na obiekcie.

Na terenie miasta znajdują się lokalne wymienniki ciepła. Sterowanie pracą wymienników realizują sterowniki MCS68. Zadaniem sterownika jest utrzymywanie temperatury wyjściowej wody centralnego ogrzewania zgodnie z aktualnymi warunkami pogodowymi, utrzymanie temperatury wody użytkowej, utrzymanie przepływu wody obiegowej, uzupełnianie wody w obiegu lokalnym , blokady pracy pomp od zadanych parametrów, prowadzenie rozliczeń dostarczonej energii cieplnej.

Sterownik posiada połączenie po łączu radiowym z centralna sterownią. Umożliwia to zdalny nadzór przez sterownik zainstalowany w ciepłowni nad pracą miejskiego systemu dystrybucji energii cieplnej. W przypadku wystąpienia awarii na wymienniku system informuje obsługę o zaistniałej sytuacji. Umożliwia to szybką interwencję naprawczą, minimalizując jednocześnie skutki awarii.

System MCS68 zainstalowany na ciepłowni podlega okresowo modyfikacji, zgodnie z wymogami użytkownika.
Kotłownia olejowo-gazowa w Hucie "Bankowej" - Dąbrowa Górnicza.

Zainstalowany sterownik MCS68 prowadzi proces odgazowywania wody podawanej do dwóch kotłów olejowo - gazowych. W ramach tego procesu sterownik wykonuje następujące regulacje:

 1. Regulaja temperatury wody za wymiennikiem wstępnym

 2. Regulacja poziomu wody w odgazowywaczu

 3. regulacja temperatury wody w odgazowywaczu

 4. Regulacja ciśnienia w odgazowywaczu.

 5. Dozowanie inhibitora

Dodatkowo sterownik wykonuje opomiarowanie kotłów. W skład opomiarowania wchodzą:

 1. Przepływ wody uzupełniającej

 2. Przepływ gazu opałowego

 3. Przepływ oleju opałowego

 4. Poziom wody w kotłach

 5. Ciśnienie pary w kotłach

 6. Przepływ pary

Sterownik wykonuje bilansowanie wody, gazu, oleju, oraz wyprodukowanej pary.Centralna stacja sprężonego powietrza Petrochemia Płock s.a.

Podstawowym zadaniem sterownika jest prowadzenie rejestracji pracy sprężarki powietrza. Rejestracji podlegają temperatury pracy podzespołów sprężarki oraz parametry uziskiwanego sprężonego powietrza. System generuje zmianowe raporty produkcyjne. Jednocześnie prowadzona jest kontrola utrzymania parametrów sprężarki w zadanych przedziałąch roboczych. Wyjście poza zakres roboczy uruchomia sygnalizację świetlną i akustyczna. Podstawowym sposobem kopmunikacji z sterownikiem jest stacja operatorska. Zapisy systemu służą do wewnętrznych rozliczeń z odbiorcami sprężonego powietrza.
Spalarnia odpadów poszpitalnych - Przemyśl

Zadaniem sterownika jest utrzymanie temperatur w poszczególnych strefach pieca do spalania odpadów . Sterownik poprzez regulacje mocy palników olejowych głównych i dopalających utrzymuje temperaturę na zadanych poziomach. Regulacji podlega podciśnienie w komorach spalania oraz przepływ i temperatura czynnika oczyszczającego spaliny. Kontrolowana jest zawartość tlenu w poszczególnych strefach spalania.

Sterownik prowadzi rejestrację i sygnalizację wszystkich mierzonych parametrów. Zarejestrowane dane służą do kontroli prawidłowości pracy spalarni.

Aplikacje Naszych wyrobów w przemyśle


I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I