02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl


Automatyzacja kotłów parowych - rusztowych

W oparciu o doświadczenia zebrane w sterowaniu kotłami wodnymi powstał projekt pełnej automatyzacji kotłów parowych OR32/40. Zjawiska zachodzące w kotłach parowych okazały się znacznie trudniejsze do opanowania niż w tradycyjnym kotle wodnym. Tym niemniej problem został rozwiązany i system sterowania został powielony u odbiorcy na dalsze kotły.

W wyniku wprowadzenia automatyki procesu spalania uzyskano stabilną pracę kotła w szerokim zakresie obciążeń. Już jeden kocioł pracujący w pełnej automatyce zauważalnie ustabilizował parametry sieci zasilającej. (w skład sieci wchodzi 5 kotłów) Sukcesywna modernizacja istniejących kotów pozwoli na elastyczne zarządzanie siecią cieplną przy spełnieniu wysokich wymogów w zakresie emisji gazów szkodliwych, ekonomiki procesu spalania. Przeprowadzone pomiary emisji gazów wskazały optymalne warunki pracy kotła które są utrzymywane dzięki pełnej automatyce.

System sterowania został opracowany i wdrożony na bazie sterowników MCS68 produkcji IMPACT s.c. System wizualizacji został wdrożony na bazie stacji operatorskiej SS10 firmy IMPACT s.c. Opomiarowanie kotła obejmuje rozkład temperatur, ciśnień, przepływów w newralgicznych miejscach kotła. Część opomiarowania wykorzystywana jest informacyjnie. 

W skład urządzeń wykonawczych wchodzą:

- ruszty mechaniczne
- wentylatory wyciągowy i podmuchowe
- wentylator powietrza wtórnego
- zawór wody zasilającej
- klapy wentylatorów podmuchowych i wyciągowego

W ramach głównych obwodów regulacji można wyróżnić :

- układ regulacji ciśnienia pary w walczaku
- układ regulacji zawartości wolnego tlenu w spalinach.

Schemat blokowy układu regulacji przedstawia rysunek:

Na potrzeby głównych obwodów regulacji pracują odpowiednio następujące obwody pomocnicze:

- układ regulacji przepływu wody przez kocioł
- układ regulacji poziomu wody w walczaku
- układ regulacji posuwu rusztów
- układ regulacji podciśnienia w komorze spalania
- układ regulacji ciśnienia powietrza podmuchu

System sterowania w ramach nadzoru posiada możliwość automatycznego odstawienia kotła w następujących sytuacjach:

- przekroczenie temperatury łożysk wentylatora wyciągowego
- brak podciśnienia w komorze spalania
- przekroczenie dolnego minimalnego poziomu wody w walczaku
- brak przepływu wody zasilającej

System posiada rozbudowany zestaw procedur kontrolnych ostrzegających o wyjściu parametrów poza zakres dopuszczalny. Są to między innymi:

- przekroczenie dopuszczalnych poziomów wody w walczaku
- przekroczenie ciśnienia pary w walczaku
- przekroczenie temperatury pary w walczaku
- przekroczenie dopuszczalnego minimalnego przepływu wody zasilającej
- przekroczenie dopuszczalnego maksymalnego przepływu wody zasilającej
- przekroczenie minimalnego ciśnienia wody zasilającej
- wykrywanie zacięcia rusztu
- wykrywanie zacięcia klap wentylatorów
- wykrywanie nieprawidłowej pracy urządzeń wykonawczych

W ramach stacji wizualizacyjnej zobrazowano pracę kotła. Wygląd roboczej strony przestawia rysunek poniżej:

System rejestracji obejmuje wszystkie wyświetlane parametry. Rejestracja odbywa się w odstępach 1 minutowych. Czas przechowywania danych wynosi 1 rok. Po upływie tego czasu następuje wprowadzenie nowych danych w miejsce najstarszych (bufor kołowy). Z poziomu stacji operatorskiej dyżurny palacz ustawia wszystkie parametry pracy kotła, może uruchamiać i wyłączać wszystkie urządzenia pracujące na potrzeby kotła.

W wyniku zainstalowania systemu automatyki na kotle parowym OR32/40 uzyskano sprawność instalacji 72- 80 %. (zależnie od obciążenia kotła). Praca kotła nie wymaga częstych interwencji palaczy w celu utrzymania zadanych parametrów roboczych.
Poziom tlenu w spalinach utrzymywany jest na poziomie wartości zadanej +- 0.2%.
Ciśnienie powietrza podmuchowego utrzymywane jest na poziomie zadanym +- 1Pa. Podciśnienie w komorze spalania utrzymywany jest na poziomie zadanym +- 1Pa.
Poziom wody w walczaku utrzymywany jest na wartości 50% +-0.5%
Ciśnienie pary w walczaku utrzymywane jest na poziomie wartości zadanej +-0.05 MPa.

Osobom zainteresowanym udostępnimy dodatkowe informacje o systemie sterowania i efektach ekonomicznych wdrożonego systemu. W miarę zainteresowania istnieje możliwość zwiedzenia instalacji po uprzednim uzgodnieniu terminu. Prosimy dzwonić na podane numery firmowe.

Aplikacje Naszych wyrobów w przemyśle


I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I