02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl/


Pomiary energii pary wodnej


Standardowe oprogramowanie sterownika umożliwia miedzy innymi wyznaczenie parametrów energetycznych pary wodnej w szerokim zakresie ciśnień i temperatur. Jako informacje wejściowe potrzebne są tylko dwa parametry pary: temperatura i ciśnienie. Blok obliczeniowy wyznacza entalpię pary wodnej.  Jeżeli zastosujemy dodatkowo pomiar przepływu pary oparty np. o metodę kryzową, to po podaniu  wartości ciśnienia różnicowego oraz parametrów kryzy, blok wyliczy skorygowany przepływ masowy pary. Mając te dane blok dokona zbilansowania ilości energii  cieplnej zawartej w parze oraz masy wyprodukowanej pary.

Aktualne unormowania prawne stanowią że:

1. Przyrządy do przemysłowego pomiaru energii cieplnej pary wodnej zgodnie z “Dziennikiem Urzędowym Miar i Probiernictwanie podlegają legalizacji oraz zatwierdzeniu typu.

2. Potwierdzenie poprawności pomiarów energii cieplnej pary wodnej może być uzyskane jedynie poprzez wykonanie badań w dowolnym ośrodku badawczym, który zostanie zatwierdzony przez dostawcę i odbiorcę energii pary wodnej.

Oprogramowanie sterownika MCS68 od wersji 4.39 zostało rozbudowane o bloki strukturalne umożliwiające bilansowanie energii cieplnej pary wodnej. Pomiary energii cieplnej są wykonywane na podstawie publikacji wydanej przez THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS . Wzory do obliczeń  zostały przygotowane na podstawie założeń sformułowanych przez INTERANTIONAL FORMULATION COMMITTEE (IFC) February 1967.

Dołączono następujące bloki:


Blok STEAM wyznacza chwilową wartość energetyczną pary wodnej, jej objętość właściwą w zadanych warunkach, jakość pary (mokra/sucha). W celu wyznaczenia energii do bloku należy podać informacje o aktualnej temperaturze i ciśnieniu pary wodnej. W wyniku wykonanych obliczeń blok podaje aktualną entalpię pary, jej objętość właściwą, współczynnik jakości. Entalpia określa ilość energi cieplnej przenoszonej przez jednostkę masy. [ kJ/kg], [kcal/kg]. Objętość właściwa podaje objętość zajmowaną przez jednostkę masy pary w aktualnych warunkach fizycznych (temperatura, ciśnienie) [m3/kg], [cm3/g]. Współczynnik jakości pary określa stan fizyczny pary. (para mokra / sucha).

Blok MSFLOW wyznacza przepływ masowy pary wodnej skorygowany do aktualnych warunków fizycznych. Do wyznaczenia przepływu masowego metodą pomiaru na kryzie należy podać następujące parametry:

Wynikiem obliczeń jest skorygowany przepływ masowy pary wodnej. [kg/s],[t/h]

Blok VISCOS wyznacza współczynnik lepkości dynamicznej pary dla aktualnych warunków fizycznych. Wartość współczynnika jest podawana do bloku MSFLOW wyznaczającego przepływ masowy. Wartościami wejściowymi są następujące parametry:

Wynikiem obliczeń jest współczynnik lepkości dynamicznej u [uPa*s]


Blok BILANS dokonuje sumowania wartości mierzonej metodą wyznaczania całki numerycznej. Aktualizacja sumy następuje co zadany czas (1 s.) . Błąd calkowania maleje wraz z skracaniem czasu naliczania. Do zastosowań technicznych odstęp 1 sekundowy daje pomijalne błędy całkowania przy założeniu wolnych zmian sygnału wejściowego.
I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I